Visualizació de dades (guia bàsica)

03 | 08 | 2021

#Dashboards#Data

5min

Per on començo?

Abans d'iniciar la visualització de dades, és del tot necessari estructurar la informació de forma adequada. Per a això, hem d'entendre en tota la seva amplitud el projecte per de, posteriorment, posar en context aquesta informació.

Amb els anys, m'he acostumat a treballar en aquests 3 factors:

 • En context

  Cal situar les dades en un espai i temps per començar a mostrar-los. D'aquesta manera, permetem "al lector" situar i detectar l’insight o problema que ens ha portat a analitzar-lo.

 • Per què?

  Motiu pel qual fem l'anàlisi

 • Quan?

  Les dades tenen un inici i un final

Qui rebrà l’informe?

Cal saber qui ha de rebre l'informe o el dashboard, ja que no és el mateix fer un dashboard per al CEO de la companyia que per a l'equip de performance, per exemple. No tothom ha de saber què significa l’argot marquetininià i no totes les persones tenen el mateix coneixement, raó per la qual és essencial adaptar la informació a les necessitats i / o els requeriments de la persona que el rep.

Què volem explicar?

Sovint, ens trobem amb dashboards o informes infinits, on és impossible centrar-se en allò que realment importa. Es converteix en imperatiu que el més important es visualitzi a l'inici per després entrar en el detall en cadascun dels apartats, si cal.

Al meu entendre, hi ha una regla d'or: els primers 768px. Dins d'aquest marge, hauríem d'incloure el missatge que volem transmetre. ** Informe de datastudio sobre un important ecommerce:**

Tipus de Gràfics

Un dels punts clau de qualsevol informe per a la seva correcta interpretació i visualització de les dades és l'ús de cada tipus de gràfic, d'acord amb la informació que volem visualitzar, i ser capaços de diferenciar-ne la funció de cadascun.

Hem vist molts informes que utilitzen incorrectament els gràfics de manera que la informació que es vol mostrar acaba sent pràcticament il·legible.

Exemple de gràfic circular amb massa informació:**imagen**

Els gràfics, en general, són els mateixos en gairebé totes les eines conegudes (google spreadsheet, excel, data studio, power bi). No obstant això, pot passar que, en alguns casos, sigui necessari dissenyar des de zero utilitzant eines com ara adobe illustrator o similars.

Alguns dels tipus de gràfics podrien ser:
 • Mètrica
 • Barra de progrés
 • Línia temporal
 • Circular o d'anelles
 • Barres apilades
 • Mapa de calor
 • Funnel
 • Diagrama de Venn
 • Mapa de bombolles
 • Diagrames

Tipus d’Informes

A Digital Hamster solem utilitzar diverses eines per a la correcta visualització de les dades. Una d'elles és Google Data Studio, on podem trobar:

 • Informes Exploratoris

  Són els més utilitzats per tothom. Aquest tipus d'informe ens ajuda a tenir una visió global del què ha passat per identificar els insights més destacats. Funcionen creuant dimensions i mètriques per poder analitzar els resultats de cadascuna de les combinacions.

 • Informes UX/UI

  Google Analytics, Adobe Analytics o Matomo ens faciliten molta informació sobre l'audiència del nostre site, sobre el tipus de dispositius, els tipus de pantalles, els navegadors, etc.

  Si volem millorar el nostre web, és molt important analitzar aquesta informació i mostrar-la de forma correcta. Gràcies a això, aconseguirem millorar l'experiència dels usuaris en el nostre entorn digital i, en conseqüència, augmentar la conversió.

 • Informes de Customer Journey

  Es tracta de realitzar un informe on es puguin detectar i analitzar els punts on perdem més usuaris abans de complir els objectius marcats.

  Cal recordar que els usuaris passen per cinc etapes:

Exemples d’informes de Customer Journey:

Els Colors en la Visualització de Dades

La majoria de nosaltres sabem que el cervell humà està dividit en 3 grans parts: el sistema R o Reptilià, el sistema Límbic i el Neocòrtex (en aquest article expliquem com funciona el cervell i com aplicar-lo per millorar la conversió). Cadascun d'aquests sistemes actua quan és necessari i mai funcionen els 3 alhora. Depenent de la situació, s'activa un o altre automàticament.

El 80% de les decisions les pren el Cervell R (reptilià) i són la majoria de les que prenem diàriament i que es produeixen involuntàriament. Per exemple, quan anem conduint i veiem un senyal de color vermell sabem que: és un semàfor o és un senyal que indueix a perill o avís. I així, en infinitat d'accions no ens cal pensar, perquè sabem que aquest senyal indica perill pel sol fet de tenir un color o un altre.

Passa el mateix quan grafiquem la informació. Tot ha de tenir un sentit i un ordre i els colors ens alerten d'alguna cosa o ens tranquil·litzen.

Quin és el millor color per visualitzar dades?

Tot depèn de l'ús que se'ls vulgui donar. Normalment, el vermell s'associa a quelcom perillós, perjudicial, negatiu. En canvi, el color verd s'associa a l'esperança, a la part positiva. Hem d'utilitzar els colors sàviament per dirigir l'atenció del nostre lector als punts que vulguem destacar.

Si no sabem quins colors utilitzar, sempre podem recórrer als clàssics blaus, grisos, negres...

Normes Bàsiques per Dissenyar un Dashboard

 • Comença un dashboard des de 0 i utilitza els gràfics de barres, són fàcils d'entendre perquè el cervell i l'ull humà saben comparar l'altura de les barres unes amb les altres.

 • No utilitzis massa el gràfic circular, hi ha molts informes que abusen d'aquest recurs que s’hauria d'utilitzar únicament quan sigui imprescindible. El cervell humà no pot fer comparacions precises amb els angles que té el gràfic de pastís.

 • No abusis de les mides, tant en les gràfiques com en les àrees. Pensem de nou en com visualitzem les persones les àrees; moltes vegades no som capaços de distingir entre mides de cercles i donem més importància a les àrees grans que a les petites. Cal anar amb compte amb aquest detall.

 • Menys és més. La simplicitat en els colors, mides i gràfics és molt important. És molt fàcil començar a pintar un informe i equivocar-se incloent tot tipus de visualitzacions extravagants que no aporten res, al contrari, confonen al lector.

 • Redueix textos. Passa quan hem de redactar un informe. Estalvia tinta i explica allò que necessitis comunicar de la forma més breu possible.

 • Nombres compactes VS decimals. Si bé és cert que els decimals aporten precisió, per norma general, no tenen sentit i és preferible optar per mostrar nombres rodons o acotar la quantitat de decimals.

 • Explica les mètriques i dimensions, no tractis d'ocultar res. Explica breument què significa cada mètrica o dimensió amb un text curt i accessible.

Autor/a:

Alfonso Yeste

Publicat:

29 | 07 | 2021

Col·laborador/a:

-

Actualitzat:

03 | 08 | 2021

Fonts utilitzades:

Experiència professional